Site içi Arama

Ara

PIC16F877 10BIT ADC

Profahmet - 01.05.2008

Bu devre ile her türlü analog sensörü okunabilir. Referans ayarlarını VREF+ ve VREF- potlarından ayarlayabilirsiniz. VREF+ girişindeki gerilim displeyin göstereceği en büyük değeri ayarlar. En büyük sayı 1023 dür. Örnek olarak VREF+ yı 2,5v ayarlarsanız analog girişten 2,5v okuduğunuzda displey en büyük sayı olan 1023 ü gösterir. Bu girişi +5v a bağlarsanız analog girişten 5v okuduğunuzda 1023 ü güsterir. 1023 10 bitlik sayıdır.

VREF- ise ekranın göstereceği en küşük sayı yani 0'ı ayarlar. Örnek olarak bu girişi 1v ayarlarsanız analog girişten okuduğunuz gerilim 1v veya altında ise ekranda 0 sayısı gözükür.

Bu girişleri kullanmak istemiyorsanız VREF+ yı +5v a VREF- yi GND ye bağlayınız. Ya da ADCON1 registerinden gerekli ayarları yapınız.

Ölçmek istediğiniz değeri hesaplamak için şu yolu izleyin:

Örnek olarak VREF+ = 3v VREF- = 0v ise (3v - 0v)/1023= 0,00293v bu değer her sayıya denk gelen gerilimdir.

Bu durumda ekranda 1000 sayısını okuyorsak 1000 * 0,00293= 2,93v analog girişteki gerilimi gösterir.

Bu yöntemle istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Portb ye bağlı jojik problar ekrandaki sayının ikili (binary) dönüşümünü gösterir. Devreyi Deney amaçlı tasarladım 10bitlik dönüşüme örnek olarak gösterdim. Devre 10 bit olduğu için çok hassas. Potla deneyecekseniz mutlaka kondansatörle filitreleyin.

Displeyi ORTAK KATOT kullandım. Kristal 10mhz. ASM yazılımınıda ekledim.

Devre şeması

Devre şemasını büyük görmek için tıklayınız.

Ek Dosyalar

Devre ile ilgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

;
;www.profahmet.tr.cx
;profahmet@hotmail.com
;
LIST P=16F877
ERRORLEVEL -302
;--------
include <p16f877.inc>
__CONFIG _CP_OFF &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_HS_OSC &_BODEN_OFF &_LVP_OFF &_CPD_OFF &_WRT_ENABLE_OFF
;
;------
ZERO EQU H'3F'
ONE EQU H'06'
TWO EQU H'5B'
THREE EQU H'4F'
FOUR EQU H'66'
FIVE EQU H'6D'
SIX EQU H'7D'
SEVEN EQU H'07'
EIGHT EQU H'7F'
NINE EQU H'6F'
;------
DEGER EQU H'0020'
DEGERH EQU H'0021'
DEGERL EQU H'0022'
DEGER3 EQU H'0023'
SAYI1 EQU H'0024'
SAYI2 EQU H'0025'
SAYI3 EQU H'0026'
SAYI4 EQU H'0027'
D1 EQU H'0028'
D2 EQU H'0029'
D3 EQU H'002A'
D4 EQU H'002B'
LSB EQU H'002C'
MSB EQU H'002D'
TEMP EQU H'002E'
BEKLEM EQU H'002F'
TOPLA1 EQU H'0034'
TOPLA2 EQU H'0035'
TOPLA3 EQU H'0036'
;---------
ORG 00H
GOTO START
;-------------
START
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
CLRF DEGER
CLRF DEGERH
CLRF DEGERL
CLRF DEGER3
CLRF SAYI1
CLRF SAYI2
CLRF SAYI3
CLRF SAYI4
CLRF D1
CLRF D2
CLRF D3
CLRF D4
CLRF LSB
CLRF MSB
CLRF TEMP
CLRF BEKLEM
MOVLW B'01000001'
MOVWF ADCON0
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA^80H
CLRF TRISB^80H
CLRF TRISC^80H
CLRF TRISD^80H
CLRF TRISE^80H
MOVLW B'10001111'
MOVWF ADCON1^80
MOVLW B'10000111'
MOVWF OPTION_REG
BCF STATUS,RP0
GOTO ANA
;------------------------------
ADC
MOVLW .250
MOVWF TEMP
ADBEKLE
DECFSZ TEMP,F
GOTO ADBEKLE
MOVLW .250
MOVWF TEMP
ADBEK2
DECFSZ TEMP,F
GOTO ADBEK2
BSF ADCON0,GO ;Start A/D conversion
TARA
BTFSC ADCON0,GO
GOTO TARA

BSF STATUS,RP0
MOVF ADRESL,W
BCF STATUS,RP0
MOVWF DEGERL
MOVF ADRESH,W
MOVWF DEGERH
RETURN
;-----------------------
KODLA
ADDWF PCL,1
RETLW ZERO
RETLW ONE
RETLW TWO
RETLW THREE
RETLW FOUR
RETLW FIVE
RETLW SIX
RETLW SEVEN
RETLW EIGHT
RETLW NINE
;-----------------------
BEKLE
MOVLW .10
MOVWF MSB
D11
MOVLW .150
MOVWF LSB
D22
DECFSZ LSB,F
GOTO D22
DECFSZ MSB,F
GOTO D11
;-------
RETURN
;-----------------------
HESAP
MOVLW .0
MOVWF SAYI1
MOVWF SAYI2
MOVWF SAYI3
MOVWF SAYI4
HES
MOVLW .100
SUBWF DEGER,W
BTFSS STATUS,C
GOTO HES1
MOVLW .100
SUBWF DEGER,F
INCF SAYI2,F
GOTO HES
HES1
MOVLW .10
SUBWF DEGER,W
BTFSS STATUS,C
GOTO HES2
MOVLW .10
SUBWF DEGER,F
INCF SAYI3,F
GOTO HES1
HES2
MOVLW .1
SUBWF DEGER,W
BTFSS STATUS,C
GOTO HESSON
MOVLW .1
SUBWF DEGER,F
INCF SAYI4,F
GOTO HES2
HESSON
RETURN

;-----------------------------------------------------------------
ANA
CALL ADC
MOVF DEGERL,W
MOVWF DEGER
CALL HESAP
CALL HESAP2
MOVF SAYI1,W
MOVWF D1
MOVF SAYI2,W
MOVWF D2
MOVF SAYI3,W
MOVWF D3
MOVF SAYI4,W
MOVWF D4
CALL DISPTARA
MOVF DEGERL,W
MOVWF PORTB
MOVF DEGERH,W
MOVWF PORTE
GOTO ANA
;-------------------------------------------------------------------
DISPTARA
BSF PORTC,0
BSF PORTC,1
BSF PORTC,2
BSF PORTC,3
MOVLW .0
SUBWF D1,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO DIS0
GOTO TEST1
DIS0
BSF PORTC,1
BSF PORTC,2
BSF PORTC,3
BCF PORTC,0
MOVF D1,W
CALL KODLA
MOVWF PORTD
CALL BEKLE
BSF PORTC,0
GOTO DIS1
;---------------------------
TEST1
MOVLW .0
SUBWF D2,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO DIS1
GOTO TEST2
DIS1
BSF PORTC,2
BSF PORTC,3
BCF PORTC,1
MOVF D2,W
CALL KODLA
MOVWF PORTD
CALL BEKLE
BSF PORTC,1
GOTO DIS2
;---------------------------
TEST2
MOVLW .0
SUBWF D3,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO DIS2
GOTO DIS3
DIS2
BSF PORTC,0
BSF PORTC,3
BCF PORTC,2
MOVF D3,W
CALL KODLA
MOVWF PORTD
CALL BEKLE
BSF PORTC,2
GOTO DIS3
;---------------------------
DIS3
BSF PORTC,0
BSF PORTC,1
BCF PORTC,3
MOVF D4,W
CALL KODLA
MOVWF PORTD
CALL BEKLE
BSF PORTC,3
;-------
RETURN
;***************************************************
HESAP2
MOVLW .0
SUBWF DEGERH,W
BTFSC STATUS,Z
RETURN
BTFSC DEGERH,0
GOTO YAZ256
DEVAM
BTFSC DEGERH,1
GOTO YAZ512
RETURN
SONUC
MOVLW .10
SUBWF SAYI4,W
BTFSC STATUS,C
CALL BUYUK
MOVLW .10
SUBWF SAYI3,W
BTFSC STATUS,C
CALL BUYUK1
MOVLW .10
SUBWF SAYI2,W
BTFSC STATUS,C
CALL BUYUK2
RETURN
BUYUK
MOVWF SAYI4
INCF SAYI3,F
RETURN
BUYUK1
MOVWF SAYI3
INCF SAYI2,F
RETURN
BUYUK2
MOVWF SAYI2
INCF SAYI1,F
RETURN
YAZ256
MOVLW .2
ADDWF SAYI2,F
MOVLW .5
ADDWF SAYI3,F
MOVLW .6
ADDWF SAYI4,F
CALL SONUC
GOTO DEVAM
YAZ512
MOVLW .5
ADDWF SAYI2,F
MOVLW .1
ADDWF SAYI3,F
MOVLW .2
ADDWF SAYI4,F
CALL SONUC
RETURN
;------------------------------------------------------------------
END


E-posta: profahmet@hotmail.com
Sayfa Etiketleri:16F877 (6) ADC (1) Pic Asm (13)
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı